COM调用一个种的方法

COM调用一个类的方法
有一个类A,新建一个COM DLL去调用类A的方法B,string B(string,string).
不知道在COM中用什么类型区代替B中的string类型。
我用下面的方法试了,出不来结果,大家帮帮忙。。谢谢
STDMETHODIMP TFunctionImpl::GetAnswer(VARIANT* ans)
{

  std::string s = B("a","b");
  wchar_t str[] = L"s";
  BSTR bstr = SysAllocString(str);
  ans->bstrVal = bstr;
  SysFreeString(bstr);
  return S_OK;
}

------解决方案--------------------
char *