</div&g" /></div&g" />

tab切换

利用bootstrap的nav类名加上jquery点击事件进行切换

html部分

首先引入bootstrap.css文件;

<div class="tabBox">
<ul class="nav nav-tabs" ></div>
<div class="tab-content">
<div class="tab-pane active" >首先引入jquery.min.js文件,然后引入bootstrap.min.js文件。
//tab栏切换
$(function () { //设置默认显示
$('#myTab a:first').tab('show');
})
$('#myTab a').on("click",function (e) {
e.preventDefault();
$(this).tab('show');
})
简单切换效果如下:
tab切换